Register van verwerkingen Wpg (basis)

Versie 1.0

De IBD heeft de volgende producten gepubliceerd m.b.t. de Wpg (status juli 2022):

  • Werkdocument Audit Wet politiegegevens voor gemeentenIn dit document wordt algemene informatie gegeven over de audit Wpg en is een specifiek op gemeenten gerichte vertaling gemaakt van het NOREA normenkader voor de Audit Wpg.
  • Overzicht maatregelen Wpg voorbeeldIn de Wpg staan veel verplichte maatregelen genoemd, waar ook een gemeente invulling aan moet geven. In dit document worden deze maatregelen opgesomd en is er de mogelijkheid om in kaart te brengen of de maatregelen al geïmplementeerd is, geïmplementeerd wordt of nog geïmplementeerd moet worden.
  • Register van Verwerkingen Wpg (basis)Ook onder de Wpg moet een Register van Verwerkingen worden opgesteld met daarin alle Wpg-verwerkingen die een gemeente uitvoert. De meest voorkomende verwerkingen staan vast opgenomen in dit register en kunnen als basis dienen voor verdere uitwerking.
  • Verwerkersovereenkomst AVG én WpgDe standaard verwerkersovereenkomst die gemeenten verplicht zijn te gebruiken, ziet alleen op verwerkingen die vallen onder het regime van de AVG. In deze verwerkersovereenkomst is daar ook de Wpg aan toegevoegd. Dit sjabloon verwerkersovereenkomst kan ingezet worden bij verwerkingen die zowel onder de AVG als de Wpg vallen (denk bijvoorbeeld aan een applicatie voor de handhelds van Boa’s.
  • Voorbeeld tijdspad Wpg auditIn dit document is een voorbeeld gegeven van de stappen die ondernomen moeten worden om tot een externe audit te komen. Daar wordt ook een tijdspad bij aangegeven. Dit is uiteraard een schatting en zal niet voor elke gemeente hetzelfde zijn.