Factsheet en beslismodel “Is mijn leverancier wel of geen verwerker?”

Gemeenten maken gebruik van diensten van derde partijen. Bij de uitvoering van deze diensten kan er sprake zijn van het verwerken van persoonsgegevens. Wanneer de derde partij is aan te merken als ‘verwerker’ in de zin van de AVG, dienen gemeenten afspraken te maken over deze verwerking. Deze afspraken leggen zij vast in een zogenaamde verwerkersovereenkomst. Daarnaast verkrijgt de verwerker ook zelfstandig een aantal verplichtingen waar hij aan dient te voldoen op grond van de AVG. Het is niet altijd duidelijk in welk geval een derde partij ten aanzien van de verwerking van persoonsgegevens een verwerker is of een verwerkingsverantwoordelijke. Dit factsheet helpt hierbij.

  • versie 1.1:  verduidelijking ten aanzien van on premise software
  • versie 1.2: inhoudelijke wijzigingen in afstemming met Kenniscentrum Europa Decentraal, diverse gemeenten en gemeentelijke leveranciers (september 2019)

Update 12 november 2020:
De factsheet wordt aangevuld en verbeterd aan de hand van gemeentelijke casussen, die momenteel in een werkgroep worden besproken. De nieuwe richtlijnen van het EDPB over verwerkingsverantwoordelijke en verwerker worden hierbij gebruikt.

Update mei 2021:
De factsheet en beslismodel “Is mijn leverancier wel of geen verwerker” is niet meer beschikbaar. Deze is vervangen door de volgende documenten:

Omdat in de oude versies van de Standaard Verwerkersovereenkomst nog verwezen wordt naar de factsheet “Is mijn leverancier wel of geen verwerker” blijft dit product (en daarmee de link) behouden.