Online dossier over Business Continuity Management (BCM) opnieuw uitgebreid

Het online dossier Business Continuity Management (BCM) is opnieuw uitgebreid. Het dossier bevat nu producten die helpen om het onderwerp BCM te agenderen binnen gemeenten, bij het bepalen van ‘waar de gemeente staat’ met betrekking tot BCM, en bij het vormgeven van de gemeentelijke back-up en recovery (herstel)- oplossing. Het dossier werd onlangs ook al uitgebreid en enkele nieuwe producten staan nog op stapel, binnenkort volgen nog een crisisplan en een handreiking crisiscommunicatie. 

 Een aanpak om BCM binnen de gemeente te agenderen  

Deze aanpak helpt om een start te maken met het agenderen van BCM binnen de gemeente en om hierbij de juiste personen/ disciplines te betrekken. Denk hierbij aan het inzichtelijk maken van de risico’s, het benoemen van de verantwoordelijken en het volgen van een integrale aanpak.  

De GAP-analyse BCM  

Op basis van een vragenlijst krijgt de gemeente inzicht in waar zij staat met betrekking tot de stappen uit het Plan van Aanpak (PvA) BCM die nodig zijn om BCM te implementeren. De lijst geeft inzicht in bijvoorbeeld: in hoeverre heeft de organisatie inzicht in de kritische bedrijfsprocessen, in de risico’s en risico- acceptatie? Dit resulteert in een GAP- analyse. Deel 2 bestaat uit de Impactanalyse, waaruit blijkt wat de status is van de stap uit het plan van aanpak en wie hiervoor verantwoordelijk is. 

Aandachtspunten back-up en recovery inclusief SaaS-leveranciers  

De aandachtspunten in het document kunnen worden gebruikt bij het opstellen van een Programma van Eisen (PvE) met betrekking tot back-up en recovery. 

Toepassen 3-2-1 back-up principe 

Dit document bevat een praktisch toepasbare beschrijving van de wijze waarop dit back-up principe kan worden ingevuld. Dit document gaat ook in op de mogelijkheden van cloudopslag als onderdeel van de gemeentelijke 3-2-1 back-up strategie. 

Deze laatste twee producten zijn ontwikkeld vanuit een expertgroep bestaande uit medewerkers van de IBD en gemeenten.  

Zie ook: