Ondertekening Convenant Informatieveiligheid; van vandaag naar morgen

Op donderdag 12 februari jl. hebben de Vereniging van Gemeentesecretarissen, Vereniging Directeuren Publieksdiensten, de Nederlandse Vereniging voor Burgerzaken, DataLand, IMG100.000+, de Federatie van Algemene Middelenmanagers bij de Overheid, de VIAG, de Vereniging van Griffiers, de Vereniging van Nederlandse Gemeenten en het Kwaliteitsinstituut Nederlandse Gemeenten/de Informatiebeveiligingsdienst voor gemeenten  hun samenwerking op het vlak van informatieveiligheid bekrachtigd middels een convenant. Onder toeziend oog van de aanwezigen en gastheer Frans Backhuijs, burgemeester van gemeente Nieuwegein, zijn de handtekeningen gezet onder het convenant ‘Informatieveiligheid Gemeenten’. Larissa Zegveld, Directeur KING: “Je bent verantwoordelijk of je bent het niet. Er zijn goede stappen gezet door afspraken te maken met ketenpartners in convenanten. Dat is ook nodig, we werken namelijk in een keten en zijn daardoor afhankelijk van elkaar. Door de inzet van het instrument WaarStaatJeGemeente.nl krijgen we inzicht in hoe ver elke individuele gemeente is. Hierdoor ontstaat de mogelijkheid om elkaar aan te spreken op de gemaakte afspraken.”

Gezamenlijk doel

Eind 2013 is tijdens de Buitengewone Algemene Ledenvergadering (BALV) van de VNG de Resolutie ‘Informatieveiligheid, randvoorwaarde voor de professionele gemeente’ door gemeenten aangenomen. Gemeenten committeren zich daarmee tot acties om informatieveiligheid te borgen in de eigen organisatie. Met het ondertekenen van het Convenant Informatieveiligheid bekrachtigen de convenantpartners, alle opererend binnen de gemeentelijke overheid, hun samenwerking op het vlak van informatieveiligheid. Zij onderschrijven hiermee het belang van het onderwerp en zullen hun kennis op dit vlak actief delen ten behoeve van gemeenten. Jan Fraanje, gemeentesecretaris van gemeente Boxtel en secretaris VGS, onderstreept het belang van de ondertekening en het belang van informatieveiligheid:

“Informatie- en communicatietechnologie (ICT) is allesbepalend. Het is belangrijk dat de continuïteit van het werk gegarandeerd is. Burgers en bedrijven moeten er daarnaast op kunnen vertrouwen, dat we zorgvuldig omgaan met de informatie die aan ons is toevertrouwd. Daarom is het belangrijk om samen te werken aan informatieveiligheid.”

Van handtekening naar inhoud

Na de ondertekening is een inhoudelijke presentatie gegeven over WaarStaatJeGemeente.nl. Dit is een handzaam monitoringinstrument om de stand van zaken op een veelheid aan onderwerpen bij gemeenten inzichtelijk te krijgen, ook zaken op het gebied van informatieveiligheid. Afsluitend heeft Henk Wesseling, bestuurlijk hoofd van de Taskforce Bestuur en Informatieveiligheid Dienstverlening (Taskforce BID), een toelichting gegeven op de resultaten van de één-op-één-aanpak Informatieveiligheid bij een vijftigtal gemeenten. Deze aanpak heeft de Taskforce BID in opdracht van de VNG in het najaar van 2014 uitgevoerd onder gemeenten waarover minder bekend was op informatieveiligheidsvlak. Wesseling: “Deze één-op-één-aanpak is een goed sluitstuk van de afgelopen periode en tegelijk een goede start voor de komende periode. Een goed sluitstuk, omdat vanuit de algemene aanpak van de VNG Resolutie steeds meer is toegewerkt naar het aanspreken van de individuele verantwoordelijkheid van iedere gemeentelijke organisatie. Een goede start, omdat de benadering mooi vooruit loopt op die van een visitatiecommissie die het leren van de gemeentelijke organisaties zal versterken. De 22 aanbevelingen geven ook allerlei aangrijpingspunten om dat leren te ondersteunen, door bijvoorbeeld specifieke handreikingen en  bijstelling van de gemaakte tools voor bestuurders en managers.”