Nieuwe operationele BIG producten: Handreiking en modellen bedrijfscontinuïteitsbeheer (BCM)

Informatiebeveiliging gaat over de beschikbaarheid, integriteit en vertrouwelijkheid van gegevens of systemen. Gemeenten stellen alles in het werk om deze factoren zo hoog als mogelijk te houden.

Beschikbaarheid

De beschikbaarheid van gegevens of systemen kan onder druk komen door allerlei oorzaken zoals een brand, een grootschalige stroomstoring of uitval van datalijnen. In zo’n geval kan het voorkomen dat de bedrijfsprocessen van de organisatie in de knel komen. Voor sommige processen zijn de gevolgen erger dan voor andere.

Kritische bedrijfsprocessen

In het geval van een onderbreking van zogenaamde kritische bedrijfsprocessen moeten gemeenten in staat te zijn snel en besluitvaardig op te treden, zodat deze activiteiten binnen de kortst mogelijke termijn kunnen worden hersteld. Bedrijfscontinuïteitsbeheer is het proces waarbij de organisatie de nodige maatregelen treft om, ongeacht de omstandigheden, de continuïteit van de meest (kritische) bedrijfsprocessen te garanderen.

Handreiking en modellen voor bedrijfscontinuïteitsbeheer

Begin september heeft de IBD enkele nieuwe operationele BIG-producten voor gemeenten uitgebracht op het thema bedrijfscontinuïteitsbeheer ofwel business continuity management (BCM). De handreiking is een good practice voor bedrijfscontinuïteitsbeheer en beschrijft een pragmatische aanpak die gemeenten kunnen toepassen op de eigen situatie. Naast een handreiking bevat de set documenten ook modellen voor een continuïteitsstrategie en een continuïteitsplan.

Regiosessies najaar 2016

Bedrijfscontinuïteitsbeheer staat ook centraal tijdens de IBD regiobijeenkomsten in het najaar van 2016. Gedurende de regiobijeenkomsten bespreken we met de deelnemers hoe gemeenten op onderdelen focus kunnen aanbrengen bij het implementeren van de BIG door de benodigde bedrijfscontinuïteit in kaart te brengen. Doel van de bijeenkomst is om op basis van calamiteitenscenario’s stappen uit de handreiking Bedrijfscontinuïteitsbeheer uit te werken en praktische handvatten op te stellen die gemeenten kunnen gebruiken bij bedrijfscontinuïteitsbeheer.

Download

U kunt de documenten als PDF downloaden via de volgende links:

Handreiking Bedrijfscontinuïteitsbeheer
Model Continuïteitsplan
Model Continuïteitsstrategie

Meer informatie

Mocht u naar aanleiding van de factsheet vragen hebben dan kunt u contact opnemen met de IBD-Helpdesk via 070 373 8011 of via info@IBDgemeenten.nl. U kunt met collega-gemeenten kennis en ervaringen met BCM uitwisselen op de IBD-Community. De documenten zijn ook in bewerkbare vorm beschikbaar op de IBD-community.