Jaaroverzicht 2022

Jaar in cijfers

Klik op afbeelding om deze groot in beeld te krijgen

Incidenten en kwetsbaarheden

Voor de IBD begon 2022 met de nasleep van de Log4J-kwetsbaarheden die in december 2021 bekend werden. Een vervelende en riskante kwetsbaarheid, omdat het Log4J-component onderdeel is van tienduizenden hard- en softwaresystemen. De IBD bracht een document uit met de geleerde lessen over de aanpak van complexe kwetsbaarheden.

Het aantal kwetsbaarheden met een hoge kans op grote schade was met meer dan 60 wederom hoger dan in voorgaande jaren. Vooral kwetsbaarheden in het veelgebruikte Microsoft Exchange hielden gemeenten bezig, dit omdat de oplossing lang op zich liet wachten en in de tussentijd verschillende instellingen moesten worden gewijzigd. Gedurende heel 2022 ontving de IBD opvallend veel meldingen over phishing en pogingen tot CEO-fraude, waarbij een crimineel zich voordoet als belangrijk persoon binnen een organisatie. In algemene zin worden dit soort malafide mails of berichten steeds professioneler (of in elk geval minder slordig) en pogingen om geld of inloggegevens afhandig te maken slagen steeds vaker. In januari zijn tientallen gemeentelijke inloggegevens door een partnerorganisatie van de IBD aangetroffen op een gehackte website. Om misbruik van dergelijke gegevens te voorkomen blijft 2-factorauthenticatie een belangrijk verdedigingsmechanisme. In februari viel Rusland Oekraïne binnen. De IBD had in 2022 geen concrete aanwijzingen dat digitale aanvallen in relatie tot die oorlog impact hadden op Nederland, maar sluit gevolgen en aanvallen in Nederland niet uit voor de toekomst. De IBD staat hierover in nauw contact met het Nationaal Cyber Security Centrum (NCSC).

Werkleerbedrijf Voorne-Putten Werkt werd begin maart slachtoffer van een hack. De aanvaller verkreeg toegang tot het IT-systeem en stal een grote hoeveelheid data. De hack bij de gemeente Buren had een grote impact. Ook voor dit incident zijn de lessen opgetekend zodat andere gemeenten kunnen leren en waar nodig maatregelen kunnen nemen. In november werd ook werkleerbedrijf Pantar slachtoffer van een hack. Bij zowel Buren als Pantar bood de IBD op locatie advies en ondersteuning aan het management en het bestuur. Bij de overige incidenten sloot de IBD online aan bij het crisisteam.

Gelukkig had 2022 ook goed nieuws. Gedurende het jaar kreeg de IBD kant-en-klare meldingen compleet met onderzoek over incidenten, die dankzij oplettende systeembeheerders en goede monitoring werden gestopt voordat noemenswaardige schade optrad. Er was één melding die meteen een goede les in zich had. De organisator van een phishing-bewustwordingsactie was vergeten om dit aan de CISO te melden. Die seinde vervolgens conform protocol de IBD in.

CERT en doorontwikkeling

De IBD-CERT startte met een pilot om bij een grootschalig incident ter plekke ondersteuning te bieden. Naast de bestaande ondersteuning op afstand, voert de IBD onder specifieke condities, triage op locatie uit met behulp van ervaren incidentresponders. Deze dienst is één keer ingezet.

De incidentdienstverlening is uitgebreid met advies op locatie aan de ambtelijke top, bestuurders en hun crisismanagementteam. Dit is in de praktijk bij twee incidenten toegepast. De IBD netwerkinventarisatie is beschikbaar voor alle gemeenten. Daarnaast is de CERT een pilot scantooling gestart om de buitenkant van gemeentelijke ICT-omgeving te scannen op risico’s. Het is de bedoeling om deze pilot voort te zetten in 2023.

Producten, kennisdeling en advies

De IBD maakte maar liefst 64 nieuwe en bijgewerkte kennisproducten op de thema’s informatiebeveiliging en privacy.

Alle nieuwe en geactualiseerde producten komen tot stand in nauwe samenwerking tussen de IBD en contactpersonen bij gemeenten. Ook publiceerde de IBD haar nieuwe Dreigingsbeeld, dat mede dankzij de uitzending in Nieuwsuur veel aandacht kreeg.

Als Kenniscentrum voor informatiebeveiliging en Privacy van de VNG adviseerde de IBD de verschillende projectteams o.a. over PGB 2.0, de Wet aanpak meervoudige problematiek sociaal domein (Wams), de organisatie en tooling rond verkiezingen, Werk en Inkomen, Omnichannel en het afsprakenstelsel voor de Landelijke Monitor Complexe Casuïstiek.

Bedrijfscontinuïteit centraal

Om gemeenten te helpen de continuïteit van de dienstverlening en bedrijfsvoering te beheersen, is het online dossier Business Continuity Management (BCM) in 2022 uitgebreid. Het dossier bevat producten die helpen om BCM als onderwerp te agenderen bij gemeenten, te bepalen waar gemeenten staan met betrekking tot BCM, en bij het vormgeven van de gemeentelijke backup- en herstelstrategie.

Privacy en gegevensbescherming

Voor veel gemeentelijke privacyexperts stond 2022 vooral in het teken van de audit Wet politiegegevens (Wpg). Gemeenten kwamen in 2021 al voor deze opgave te staan, maar kregen van de Autoriteit Persoonsgegevens uitstel tot eind 2022 om de audit aan te leveren. De IBD heeft zich in 2022 ingespannen om gemeenten hier zoveel mogelijk bij te ondersteunen. Dankzij een actieve werkgroep met privacy-officers en functionarissen gegevensbescherming uit verschillende gemeenten, leverde 2022 tien nieuwe Wpg-kennisproducten op. Gemeenten die deze kennisproducten gebruiken, voldoen voor een groot deel aan de verplichtingen die voortvloeien uit de Wpg.

Het privacyteam werkte ook aan een vernieuwd privacybeleid. Met dit product kunnen gemeenten om hun privacybeleid verduidelijken aan inwoners en ketenpartners. Bijvoorbeeld door het op de website te plaatsen voor iedereen die meer wil weten over hoe de gemeente omgaat met persoonsgegevens en privacy. Het privacyteam leverde ook de Handreiking Privacy- en cookieverklaring en een bijgewerkte versie van het vooringevulde gemeentelijke Register van Verwerkingen op.

De IBD droeg bij aan de juridische 2-daagse en aan de opleiding ‘Gegevensdeling in het sociaal domein.’ Negentien trainers uit de gemeentelijke praktijk werden tijdens een speciale opleidingsdag voor deze training klaargestoomd. Zij gaven in totaal  28 keer de training aan 504 deelnemers.

Integrale risico- en privacyanalyse tool (IRPA)

De vernieuwde integrale risico- en privacy-analyse (IRPA) tool is beschikbaar voor gemeenten en wordt inmiddels goed gebruikt. In IRPA voerden gemeenten 542 onderzoeken uit en startten zij 3.902 analyses. De tool is samen met een aantal gemeenten ontwikkeld en getest. Het doel is om analyses op het gebied van privacy en informatiebeveiliging gemakkelijk, professioneel en éénduidig te kunnen uitvoeren. Analyses als de (Pre-) Data Privacy Impact Assessment (DPIA), het Eenvoudig hulpmiddel voor bepalen maatregelen, BBN en schade voor betrokkenen, de Baseline toets BBN BIO, de Risicoanalyse, de GAP(-O-)analyse en De Ethische Data Assistent (DEDA).

Online en offline bijeenkomsten

De IBD organiseerde 62 bijeenkomsten (fysieke en online), 29 over informatiebeveiliging en 33 over privacy. Dit bracht gemeenten met elkaar in contact om kennis te delen over onder andere Business Continuity Management, Monitoring en Response, procesautomatisering en de Wet politiegegevens. Adviseurs van de IBD spraken onder andere op bijeenkomsten van de Kiesraad, verschillende ministeries, vakverenigingen zoals de vereniging van gemeentesecretarissen, de IMG/VIAG en koepelorganisaties. Ze waren twaalf keer aanwezig bij verschillende CISO/FG-samenwerkingsverbanden en namen deel aan tien gemeentelijke cyber-crisisoefeningen die waren georganiseerd door veiligheidsregio’s. Ook trad de IBD op in de landelijke overheidsbrede cyberoefening.

Meer aandacht voor organisatiebreed risicodenken

De IBD zette in 2022 actief in op het betrekken en informeren van management en directie van gemeenten bij het organisatiebreed risicodenken. Hiervoor voerden onze adviseurs diverse gesprekken met gemeentesecretarissen, met het doel een beeld te krijgen van hun problematiek en ondersteuningsmiddelen te kunnen aanbieden. In 2023 zal in aanvulling op het kaartje in de meterkast extra ondersteuning voor de ambtelijke top worden ontwikkeld.

IBD dichtbij gemeenten

In zestig één-op-één gesprekken met CISO’s gingen de adviseurs van de IBD vaker dan ooit op bezoek bij gemeenten. Gemeenten bezochten ook de IBD, met name de gemeentelijke functionarissen op de CISO-, PO- en de FG-stoelen verdienen daarbij bijzondere aandacht. Ook in 2022 werkten gemeentelijke CISO’s en FG’s enkele dagen per week op de IBD-locatie in Den Haag. Zij brachten waardevolle inzichten over de bruikbaarheid en de toepasbaarheid van de adviezen, de producten en de diensten. Andersom kregen deze personen een kijkje in de keuken van de IBD.

Na evaluatie in 2022 wordt de IBD-adviesraad uitgebreid met meer gemeentelijke deelnemers, inclusief gemeentesecretarissen en vertegenwoordigers van gemeenschappelijke regelingen.

Beleidsontwikkeling en wetgeving

De IBD werkte ook in 2022 nauw samen met de beleidscollega’s van het team Agenda Digitale Veiligheid (ADV). Zij adviseert over beleid, lobby en vertegenwoordiging van gemeenten, o.a. in de afspraken rond de nieuwe Nederlandse cybersecuritystrategie, de nieuwe Europese richtlijn voor netwerk- en informatiebeveiliging NIS2, het Landelijk Crisisplan Digitaal en de doorontwikkeling en verplichting van de BIO per 2024.

Vooruitblik 2023

In 2023 is het 10 jaar geleden dat gemeenten de IBD oprichtten. Dat gaat gevierd worden met één of meerdere inhoudelijke bijeenkomsten.

Ook in 2023 helpt de IBD gemeenten bij het versterken van de digitale weerbaarheid en het op orde krijgen en houden van de gegevensbescherming. Daarnaast focust zij zich op de doorontwikkeling van de CERT-taken, en geeft ze  prioriteit aan de positionering van CISO’s, FG’s en PO’s. De dienstverlening op het vlak van informatiebeveiliging en privacy versterkt elkaar steeds meer en dat reflecteert op producten en gecombineerde regiobijeenkomsten. Net als in 2022, bezoeken adviseurs gemeenten om de IBD- aanpak te toetsen en de behoefte in kaart te brengen.

Voor management en directie van gemeenten is een table-top oefening ontwikkeld op basis van de ervaringen met recente incidenten bij gemeenten. Met deze crisisoefening, die op aanvraag kan worden begeleid door de IBD, beleeft het management wat er op een gemeente afkomt bij een informatiebeveiligingsincident.

Het privacyteam levert in 2023 een vernieuwd borgingsproduct op. Gemeenten kunnen hiermee eenvoudig en eenduidig in kaart brengen in welke mate zij voldoen aan de eisen die de AVG stelt aan het verwerken van persoonsgegevens en wat er nodig is om de bescherming van persoonsgegevens naar een hoger niveau te brengen. In werksessies kunnen gemeenten kennismaken met de nieuwe versie, die rond maart 2023 beschikbaar komt. Ook een nieuwe training voor PO’s en FG’s besteedt hier aandacht aan. De IBD stelt een model beschikbaar voor gemeenten waarmee zij kunnen onderzoeken in hoeverre de voordelen van het toepassen van vormen van kunstmatige intelligentie (AI) opwegen tegen mogelijke risico’s.

De IBD zet zich in om de arbeidsmarktkrapte op lange termijn te verminderen, door kennisinstellingen en lokale overheid met elkaar te verbinden. Door zelf structureel stages aan te bieden, en door stageopdrachten op te halen en uit te zetten bij gemeenten, laat de IBD zien dat werken bij gemeenten interessant, relevant en uitdagend is. Zo hopen we dat een grote groep MBO-, HBO- en universitaire studenten zich op termijn zal aandienen op de arbeidsmarkt van informatiebeveiliging en privacy bij gemeenten.

De IBD is in gesprek met rekenkamers over het optimaliseren van hun informatiebeveiligings- en privacyonderzoeken en met de Vereniging van Griffiers, om te kijken naar de problematiek die speelt bij de beveiliging van ICT van raadsleden.

Onder leiding van de VNG beleidscollega’s en in samenwerking met een werkgroep van gemeenten, maakt IBD begin 2023 een inschatting van de impact van de Europese NIS2 richtlijn. Gemeenten bepalen een standpunt over de toepasselijkheid van NIS2 op gemeentelijke processen.

 

Download hier de pdf versie van het IBD Jaaroverzicht 2022