Internetconsultatie UAVG wijziging

Ruim een jaar na de invoering van de Uitvoeringswet AVG (UAVG) is voor een aantal onderwerpen besloten dat het wenselijk is de UAVG te wijzigen. Hier volgt een opsomming van enkele onderwerpen met relevantie voor gemeenten als er sprake is van ongewijzigde inwerkingtreding van het Wetsvoorstel

  • Een jongere tussen 12 en 16 jaar, een onder curatele gestelde of een betrokkene ten behoeve van wie bewind of mentorschap is ingesteld, die van mening is dat er geen verwerking van persoonsgegevens meer zou moeten plaatsvinden, kan voortaan onafhankelijk van zijn vertegenwoordiger besluiten om de toestemming in te trekken voor de verwerking van hem betreffende persoonsgegevens. Ook krijgen deze personen ruimere rechten. Gemeentelijke processen en protocollen dienen hierop te worden aangepast.
  • Inbreuken op de artikelen in de AVG en UAVG die zien op de verwerking van persoonsgegevens van strafrechtelijke aard, kunnen voortaan eveneens worden beboet indien zij worden begaan door overheidsinstanties of overheidsorganen.
  • Het verbod om bijzondere categorieën van persoonsgegevens te verwerken is niet langer van toepassing indien de verwerking noodzakelijk is voor een door een accountant te verrichten bij wettelijk voorschrift voorgeschreven controle.
  • In de regeling van de uitzondering op het verbod om biometrische gegevens te verwerken met het oog op de unieke identificatie van een persoon, indien de verwerking noodzakelijk is voor authenticatie of beveiligingsdoeleinden, is onder meer de doelbeperking expliciet gemaakt, namelijk de rechtmatige toegang tot bepaalde plaatsen, gebouwen, diensten, producten, informatiesystemen of werkprocessystemen. Gemeenten moeten rekening houden met deze wijziging wanneer zij biometrie (vingerscan/gezichtsscan) willen gebruiken voor authenticatie en beveiligingsdoeleinden.
  • De in artikel 45 UAVG geregelde uitzondering voor archiefbewaarplaatsen om rechten van betrokkenen te moeten honoreren als het recht op correctie of het recht op vernietiging, gaat ook gelden voor andere voor het publiek toegankelijke instellingen die archieven van blijvende waarde voor het algemeen en historisch belang beheren en die geen winstoogmerk hebben. Gemeentelijke archieven moeten hun protocollen aanpassen.
  • Voor het geval dat een tijdelijke onafhankelijke onderzoekscommissie of een eenmalig adviescollege wordt ingesteld, met als opdracht om voortvarend onderzoek te doen naar een specifiek en afgebakend onderwerp van een aanmerkelijk maatschappelijk belang waarbij persoonsgegevens moeten worden verwerkt, wordt in de UAVG bepaald dat in de ministeriële regeling ter instelling van deze commissie of dit adviescollege tevens een aantal onderwerpen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens regelt.

Voor zover gemeenten dat wenselijk vonden, heeft de IBD de mogelijkheid geboden aan gemeenten om reacties te delen met het doel om een gezamenlijke reactie op te stellen.