Informatiebeveiliging randvoorwaarde voor veilige omgang gegevens in het jeugddomein

Gemeenten, aanbieders van jeugdhulp, jeugdbescherming, jeugdreclassering, zorgprofessionals, het rijk en alle andere partijen in het domein van de jeugdzorg komen op 22 juni bij elkaar om afspraken over privacy rondom de jeugdzorg te bekrachtigen. Zij ondertekenen op deze dag een manifest waarmee ze een impuls geven aan de borging van de privacy.

Een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens en het beschermen van de persoonlijke levenssfeer van jeugdigen en hun ouders of verzorgers is belangrijk voor alle organisaties en professionals in het jeugddomein, en vooral voor de betrokkenen zelf. Informatiebeveiliging is een belangrijke randvoorwaarde voor een goede omgang met privacygevoelige gegevens.

Met het manifest en de bijbehorende vuistregels willen de partijen onder meer bevorderen dat de leden zorg dragen voor een goed ingericht (elektronisch) dossier dat voldoet aan de eisen van privacy en professionele geheimhoudingsverplichtingen, ook met betrekking tot beveiliging, bewaartermijnen en vernietiging.

U kunt het manifest nalezen op de website van de bestuurlijke conferentie “In goed vertrouwen”.

Discussieer mee over de professionele geheimhoudingsverplichtingen in relatie tot beveiliging, bewaartermijnen en vernietiging op de besloten IBD Community.