In 2016 grotere focus op de beveiliging van de ‘kroonjuwelen’ van gemeenten

Gemeenten staan, net als alle andere overheidslagen, in 2016 voor een flink aantal uitdagingen als het gaat om informatieveiligheid. Deze uitdagingen hebben te maken met nieuwe regelgeving en de toenemende afhankelijkheid van ICT-systemen voor gemeenten ingegeven vanuit de visie ‘Digitale Overheid 2017’ van minister Plasterk. De IBD is als gezamenlijk initiatief van alle Nederlandse gemeenten sinds 1 januari 2013 actief en ondersteunt sindsdien gemeenten bij vraagstukken op het gebied van informatiebeveiliging. In 2016 zal de IBD een tweetal verkenningen uitvoeren om de dienstverlening nog beter aan te laten sluiten op de wensen van gemeenten, namelijk: een verkenning van de mogelijkheden van dienstverlening aan Gemeenschappelijke Regelingen en een onderzoek naar de mogelijkheden voor gemeenten om invulling te geven aan opdrachtgeverschap richting leveranciers waar het gaat om informatiebeveiliging.


Nieuwe uitdagingen
Inwoners moeten erop kunnen vertrouwen dat hun gemeente zorgvuldig omgaat met hun persoonlijke gegevens. Mede door de transities in het Sociaal Domein zijn gemeenten verantwoordelijk voor steeds meer belangrijke en vertrouwelijke informatie. Deze informatie is zo waardevol dat ze een van de kroonjuwelen vormt van de gemeente. Op 1 januari 2016 gaat de nieuwe wet Meldplicht Datalekken in. De meldplicht houdt in dat organisaties (zowel bedrijven als overheden) direct een melding moeten doen bij de Autoriteit Persoonsgegevens (voorheen het College bescherming persoonsgegevens (CBP)) zodra zij een ernstig datalek hebben geconstateerd. En soms moeten zij het lek ook melden aan de betrokkenen (de mensen van wie de persoonsgegevens zijn gelekt). In het regeerakkoord is afgesproken dat bedrijven en burgers uiterlijk in 2017 zaken die ze met de overheid doen (zoals het aanvragen van een vergunning), digitaal kunnen afhandelen. Deze nieuwe uitdagingen en de toename in gegevensuitwisseling zorgen voor een toenemend belang van een goede informatiebeveiliging.

Vaste waarde voor gemeenten
De IBD richt zich op bewustwording en concrete (incident)ondersteuning op het gebied van informatiebeveiliging. Alle gemeenten zijn inmiddels aangesloten bij de IBD of hebben de eerste stappen daartoe gezet. De dienstverlening van de IBD, waaronder de helpdesk (CERT-functie), is een vaste waarde voor gemeenten, waarbij zij 24/7 en 365 dagen per jaar worden gesteund door de IBD bij concrete vraagstukken op het terrein van informatiebeveiliging. Het toenemend belang van informatiebeveiliging leidt tot een grotere klantvraag, hier speelt de IBD op in door een aantal verkenningen naar de toekomst uit te voeren. De algemene trend is dat de ingezette lijn wordt doorgezet en dat de IBD groeit vanuit de CERT-functie.

Toekomstverkenningen
In 2016 worden een tweetal verkenningen uitgevoerd. Enerzijds een verkenning van de mogelijkheden van dienstverlening aan Gemeenschappelijke Regelingen en anderzijds een verkenning naar de mogelijkheid om gemeenten meer gereedschappen te geven in de rol van opdrachtgever richting leveranciers.

Kennisontwikkeling, kennisdeling en kennisvermeerdering
De IBD vervult een faciliterende en actieve rol bij kennisontwikkeling, -deling en –vermeerdering. In 2016 ontwikkelt de IBD op basis van behoeften van gemeenten, wijzigingen in wetgeving en signalen uit de helpdesk doorlopend kennisproducten en -diensten, zoals factsheets, bestuurlijke adviezen en themagerichte sessies. Gemeenten maken veelvuldig gebruik van de online community van de IBD om onderling kennis en ervaringen uit te wisselen. Op basis van een gebruikersonderzoek wordt bezien op welke manier de community vanuit de helpdesk nog beter kan worden ondersteund. De IBD communiceert actief via haar website en verschillende social mediakanalen. In 2016 organiseert de IBD wederom verschillende regiobijeenkomsten om gemeenten te ondersteunen in hun doelstelling voldoende aandacht te hebben voor informatiebeveiliging en deze op orde te hebben door implementatie van de Baseline Informatiebeveiliging Nederlandse Gemeenten (BIG).

Meer informatie?
De IBD werkt ook in 2016 in actieve wederkerigheid samen met gemeenten aan een optimale informatiebeveiliging om de gemeentelijke kroonjuwelen te beschermen. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de IBD via 070 373 8011 of een e-mail sturen naar info@IBDgemeenten.nl.