DPIA’s nieuwe wetgeving 

DPIA Wet gemeentelijke schuldhulpverlening (Wgs)  

Op 1 januari 2021 trad de wijziging van de Wgs in werking. Gelijktijdig werd het Besluit gemeentelijke schuldhulpverlening van kracht (Bgs). De wijziging van de Wgs faciliteert de uitwisseling van persoonsgegevens bij twee onderdelen van schuldhulpverlening: (1) vroegsignalering van schulden, en (2) de gegevensuitwisseling voor het besluit over toegang tot en het plan van aanpak voor schuldhulpverlening. Omdat de wijziging van de Wgs diverse nieuwe taken en uitvoeringsvereisten bevat ten opzichte van de huidige Wgs, ontstaan nieuwe verwerkingen. Naar aanleiding van de DPIA is de vraag opgekomen of de grondslag niet een taak van algemeen belang moet zijn (art. 6 lid 1 sub e AVG). De wetgever heeft echter nadrukkelijk aangegeven dat de grondslagen voor de gegevensuitwisseling bij schuldhulpverlening zowel een taak van algemeen belang als die van een wettelijke verplichting zijn. Dit onderscheid wordt in de volgende versie van de DPIA uitgewerkt. De VNG/IBD is bezig met het plannen van een privacybespreekuur over dit onderwerp.

DPIA Wet vereenvoudiging beslagvrije voet (Wvbvv)  

Op 1 januari 2021 trad ook de WvBVV in werking. Bij het toepassen van de WvBVV, worden persoonsgegevens verwerkt. De beslagvrije voet wordt onder de huidige regelgeving door diverse redenen vaak te laag vastgesteld, waardoor inwoners in (grotere) financiële problemen terechtkomen. De WvBVV wijzigt onderdelen van het beslag- en executierecht. Gemeenten krijgen in diverse rollen te maken met de wet. Omdat de wijziging van de Wgs diverse nieuwe taken en uitvoeringsvereisten bevat ten opzichte van de huidige Wgs, ontstaan nieuwe verwerkingen. Ook hiervoor is een effectbeoordeling gemaakt door de VNG.

DPIA Besluit en Regeling Inburgering 

De (nieuwe) beoogde ingangsdatum van het nieuwe inburgeringsstelsel is 1 januari 2022. Gemeenten hebben daarbij een verantwoordelijkheid voor de inburgering van nieuwkomers in hun gemeente, zoals een brede intake en het samen opstellen van een persoonlijk Plan Inburgering en Participatie (PIP). Onderdeel van deze taken is het verwerken van noodzakelijke persoonsgegevens, zoals NAW-gegevens, het BSN, taalvaardigheid en de mate van zelfredzaamheid. De lezenswaardige wetgevingsDPIA, opgesteld door het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, gaat in op de gegevensverwerkingen die volgen uit het Besluit Inburgering en de Regeling Inburgering.

In ontwikkeling: DPIA Wetsvoorstel Aanpak meervoudige problematiek sociaal domein (Wams)

In december 2020 en januari 2021 zijn 16 gemeenten geïnterviewd door de IBD. De resultaten zullen in februari 2021 met de deelnemende gemeenten worden gedeeld. Het rapport zal dan eind februari naar het Ministerie van BZK worden gezonden.