2015. Een nieuw jaar, met nieuwe kansen; ook op informatiebeveiligingsvlak.

2014 heeft voor de IBD in het teken gestaan van het ‘officieel’ aansluiten van gemeenten bij de IBD. Het doel? Een zo sterk mogelijke gemeentelijk ketting rijgen op informatiebeveiligingsvlak. En dat is dankzij de actieve inzet van gemeenten ook zeker gelukt. Daarnaast heeft de IBD in 2014 veel energie gestoken in het inhoudelijk ondersteunen van gemeenten op informatiebeveiligingsvlak. Dit is onder meer gebeurd door het beantwoorden van dagelijkse vragen die gemeenten stelden via de Helpdesk van de IBD en daarnaast door samen met gemeenten operationele producten te ontwikkelen voor de Baseline Informatiebeveiliging Nederlandse Gemeenten (BIG). Ook de kernactiviteit van de IBD, dienstverlening op het vlak van incidentpreventie, -detectie en coördinatie is in 2014 verder uitgerold. Hierbij speelt kennisdeling een belangrijke rol, net als het informeren van gemeenten op incidentvlak middels specifieke dienstverlenging. Constructieve stappen dus, en dat is te merken.

Veranderende hulpvraag

Want alle ontwikkelingen op informatiebeveiligingsvlak zorgen er bij gemeenten voor dat de vragen op informatiebeveiligingsvlak ook richting de IBD steeds gerichter worden. Reden voor de IBD om in 2015 nog meer dan de afgelopen jaren in te zetten op continue bewustwording van gemeentelijke medewerkers en verdere professionalisering door middel van bijvoorbeeld ondersteuning op woordvoeringsvlak in geval van incidenten. Daarnaast vraagt de IBD bij leveranciers aandacht voor de inbedding van het informatiebeveiligingsaspect in gemeentelijke software en -afspraken.

Domein-specifieke onderwerpen

Meer en meer verwachten gemeenten van de IBD ook ondersteuning en advies op de informatiebeveiligingsaspecten van (domein)specifieke onderwerpen, zoals Werk en Inkomen, Zorg en Suwinet. Door de decentralisatie van taken naar gemeenten is ook het onderwerp Privacy nog meer onder de aandacht gekomen. In het kader van verbinding zal de IBD actief contact zoeken en onderhouden, ook met ketenpartners, niet alleen rondom informatiebeveiliging, maar ook rond het aspect privacy daar waar dit het onderwerp informatiebeveiliging raakt.

Decentrale overheden

Ook provincies en waterschappen zijn actief aan de slag op het gebied van informatiebeveiliging. In 2015 zal mede op initiatief van de IBD een aantal onderzoeken uitgevoerd worden waarin wordt gekeken naar de mogelijkheid van krachtenbundeling op het gebied van informatiebeveiliging tussen decentrale overheden.

Wetgeving

En tot slot het onderwerp wetgeving. De internationale ontwikkelingen zorgen ervoor dat er (aangepaste) wetgeving komt, bijvoorbeeld voor het melden van datalekken, of het melden van informatiebeveiligingsincidenten. Vanuit gemeenten wordt verwacht dat de IBD hierin een (actieve) rol neemt. Onder meer door middel van de ontwikkeling van operationele BIG-producten. Maar ook bijvoorbeeld door het leveren van expertise bij bestuurlijke- en informatiekundige uitvoerings-toetsen.

Meer informatie?

Mocht u nog vragen hebben over wat wij voor u kunnen betekenen in 2015, of heeft u bijvoorbeeld een vraag over informatiebeveiliging? Dan kunt u contact opnemen met de IBD via 070 373 8011 of een e-mail sturen naar info@IBDgemeenten.nl.