Kennisproducten met betrekking tot de Wet politiegegevens

Naast de AVG is er nog een wet die betrekking heeft op de bescherming van persoonsgegevens: de Wet politiegegevens (Wpg). Deze wet verplicht onder meer het uitvoeren van audits op de navolging van de wet. De IBD ondersteunt gemeenten met verschillende producten bij werkzaamheden rondom de (audit) Wet politiegegevens: 

Werkdocument Audit Wet politiegegevens
Het werkdocument Audit Wet politiegegevens voor gemeenten bevat algemene informatie over de audit Wpg en is een specifiek op gemeenten gerichte vertaling van het NOREA normenkader (een uniform en toetsbaar normenkader op basis waarvan de audit kan worden uitgevoerd) voor de Audit Wpg. 

Overzicht maatregelen Wpg voorbeeld
In de Wpg staan veel verplichte maatregelen genoemd, waar ook een gemeente invulling aan moet geven. In dit document staan deze maatregelen opgesomd. Dit geeft de de intern verantwoordelijke de mogelijkheid om in kaart te brengen of de maatregelen al geïmplementeerd zijn, geïmplementeerd worden of nog geïmplementeerd moet worden. 

Register van Verwerkingen Wpg (basis)
Ook onder de Wpg moet een Register van Verwerkingen aanwezig zijn, met daarin alle Wpg-verwerkingen die een gemeente uitvoert. De meest voorkomende verwerkingen staan vast opgenomen in dit register en kunnen als basis dienen voor verdere uitwerking. 

Verwerkersovereenkomst AVG én Wpg
De standaard verwerkersovereenkomst die gemeenten verplicht zijn te gebruiken bij het uitwisselen van persoonsgegevens met andere partijen, ziet alleen op verwerkingen die vallen onder het regime van de AVG. In deze verwerkersovereenkomst is daar ook de Wpg aan toegevoegd. Dit sjabloon verwerkersovereenkomst kan ingezet worden bij verwerkingen die zowel onder de AVG als de Wpg vallen (denk bijvoorbeeld aan een applicatie voor de handhelds van Boa’s.

Voorbeeld tijdspad Wpg audit
In dit document staat een voorbeeld van de te ondernemen stappen om tot een externe audit te komen en het tijdspad dat hierbij te verwachten is.

Privacyverklaring Wet politiegegevens
Met een privacyverklaring voldoen gemeenten aan de verplichting om inwoners te informeren over de verwerkingen politiegegevens. In dit document vindt u een voorbeeld dat u kunt gebruiken bij het voldoen aan deze verplichting.

Addendum privacybeleid Wet politiegegevens
Gemeenten die het Wpg-beleid willen combineren met hun al bestaande privacybeleid, kunnen gebruik maken van dit addendum.

Addendum rechten van betrokkenen Wet politiegegevens
Gemeenten die het Wpg-beleid willen combineren met hun al bestaande privacybeleid, kunnen gebruik maken van dit addendum.

Bewustwordingsmateriaal Wet politiegegevens
Het verwerken van politiegegevens is gebonden aan wet- en regelgeving. Het is belangrijk dat de medewerkers die politiegegevens verwerken hiervan bewust zijn. Organisaties moeten periodiek aandacht besteden aan (de risico’s rondom) het verwerken van politiegegevens. Hier vindt u ondersteunend materiaal voor dergelijke bewustwordingssessies.

Beleid Wet politiegegevens
Het Beleid Wet politiegegevens is een sjabloon dat door gemeenten gebruikt kan worden om alle verplichtingen rondom de Wet politiegegevens en hoe de gemeente daar gehoor aan geeft vast te leggen en door het college van burgemeester en wethouders vast te laten stellen.

Autorisatieproces Wet politiegegevens
Politiegegevens mogen niet door iedereen ingezien worden. Daarom is het van belang dat gemeenten aan de hand van een autorisatieproces de toegang tot deze gegevens regelen. Dit product dient als een sjabloon voor dat proces.

Ideeën voor een nieuw kennisproduct?

Mist u nog een product op het gebied van informatiebeveiliging of privacy, laat het ons dan vooral weten door een mail te sturen aan [email protected] of te bellen naar 070 204 55 11.