IBD

De Informatiebeveiligingsdienst voor gemeenten (IBD)

De IBD is er voor alle gemeenten en richt zich op bewustwording en concrete ondersteuning om gemeenten te helpen hun informatiebeveiliging naar een hoger plan te tillen. Gemeenten zijn op dit vlak voortvarend aan de slag. Niet alleen is 2013 het jaar van de oprichting van de IBD, ook de VNG Resolutie ‘Informatieveiligheid, randvoorwaarde voor de professionele gemeente’ is door gemeenten bekrachtigd. Met deze Resolutie onderschrijft iedere gemeente het informatieveiligheidsbeleid vast te stellen aan de hand van de Baseline Informatiebeveiliging Nederlandse Gemeenten (BIG). Geïnteresseerd? Lees dan meer over de Resolutie op de website van de VNG.

Doelen van de IBD

De IBD heeft drie concrete doelen. Hierbij staat kennisontwikkeling, kennisdeling en kennisvermeerdering op het vlak van informatiebeveiliging bij gemeenten centraal.

  1. Bewustzijn

Het preventief en structureel ondersteunen van gemeenten bij het opbouwen en onderhouden van bewustzijn als het gaat om informatiebeveiliging. Wilt u meer weten over onze producten op dit vlak? Kijk dan bij onze producten onder downloads.

  1. Preventie, detectie en coördinatie

Het leveren van integrale coördinatie en concrete ondersteuning op gemeente-specifieke aspecten in geval van incidenten en crisissituaties op het vlak van informatiebeveiliging. Wilt u meer weten over onze incidentdienstverlening? Lees dan verder onder incident.

  1. Projecten

Het bieden van gerichte projectmatige ondersteuning op deelgebieden om informatiebeveiliging in de gemeentelijke praktijk van alle dag naar een hoger plan te tillen. Wilt u meer weten? Lees dan verder onder projecten.

De IBD-dienstverlening

Alle gemeenten kunnen uiteraard gebruik maken van de dienstverlening van de IBD. Zo heeft de IBD een Helpdesk, waar gemeenten al hun vragen over informatiebeveiliging kunnen stellen én een community waar door en tussen gemeenten kennis en ervaring op informatiebeveiligingsvlak kunnen worden uitgewisseld. Om echter de gehele dienstverlening te kunnen afnemen en gemeenten gericht te kunnen helpen, heeft de IBD specifieke informatie nodig van u als gemeente. Hiervoor moet u als gemeente aansluiten bij de IBD. Wacht hier niet te lang mee, want ook de gemeentelijke ketting is zo sterk als de zwakste schakel. Lees meer over het aansluitproces onder aansluiten.

Partners van de IBD

Om gemeenten specifiek te kunnen ondersteunen in geval van incidenten en crisissituaties op informatiebeveiligingsvlak werkt de IBD nauw samen met verschillende partners.

Ketenpartner

De IBD werkt nauw samen met een ketenpartner, het Nationaal Cyber Security Centrum (NCSC). Het NCSC bestaat sinds 1 januari 2012. Vanaf die datum wordt invulling gegeven aan haar missie: het bijdragen aan het vergroten van de weerbaarheid van de Nederlandse samenleving in het digitale domein, en daarmee aan een veilige, open en stabiele informatiesamenleving door het leveren van inzicht en het bieden van handelingsperspectief. Het centrum valt onder de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (NCTV) van het Ministerie van Veiligheid en Justitie.

Leveranciers

Om informatiebeveiliging bij gemeenten gericht te ondersteunen is een nauwe samenwerking met leveranciers uiteraard onontbeerlijk. Ook de IBD onderhoudt goede contacten met gemeentelijke leveranciers, zonder hierbij overigens een speler te (willen) zijn in de relatie tussen leverancier en gemeente. Reden om ook leveranciers te vragen gemeentelijke incidenten op informatiebeveiligingsvlak te melden bij de IBD. Bovendien heeft de IBD, in aanvulling op het reeds bestaande ‘KING Convenant’ een leveranciersaddendum vervaardigd, met afspraken op informatiebeveiligingsvlak.

Lees hier meer over het IBD-addendum voor leveranciers.

Samenwerkingspartners

Ook heeft de IBD verschillende kennispartners waar zij initiatieven mee ontplooit om zo kennisontwikkeling, kennisdeling en kennisvermeerdering te bevorderen. Als eerste met haar initiatiefnemer de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG). Daarnaast is de samenwerking met de Taskforce Bestuur en Informatieveiligheid Dienstverlening (Taskforce BID), de Vereniging van Gemeentesecretarissen (VGS), de Nederlandse Vereniging voor Burgerzaken (NVVB) en de Vereniging Directeuren Publieksdiensten (VDP) hier ook een voorbeeld van.

Lees hier meer over onze partners.