Partners

Nationaal Cyber Security Centrum (NCSC)NCSC

Het NCSC is ketenpartner van de IBD. De IBD werkt nauw samen met het NCSC op het gebied van incidentpreventie, -detectie en –coördinatie. Met als doel, het tegen gaan van verdere verspreiding van mogelijke virussen, wormen, botnetten en aanvallen van buitenaf.  Maar ook met als doel om gemeenten zo snel als mogelijk te informeren over algemene dreigingen, door informatie te verzamelen over gemeentelijke incidenten, hierover periodiek te rapporteren en hierdoor incidenten te voorkomen. En, in geval incidenten zich toch voordoen, het beperken van de technische-, financiële- en imagoschade bij gemeenten. Om dit doel te bereiken en verantwoordelijkheden daadwerkelijk op te kunnen pakken is de IBD samen met het NCSC en andere partners ook aangesloten bij het Nationaal Respons Netwerk (NRN).

Vereniging Directeuren Publieksdiensten (VDP)VDP

De VDP vertegenwoordigt gemeentelijke managers die verantwoordelijk zijn voor overheidsdienstverlening in brede zin. Op 27 juni 2013, heeft de IBD, samen met de Taskforce Bestuur en Informatieveiligheid Dienstverlening (Taskforce BID) een samenwerkingsconvenant Informatie-veiligheid gesloten met de VDP. Het gezamenlijk doel van de VDP, de IBD en de Taskforce BID is om de gerichtheid van de leden op het onderwerp informatieveiligheid te verscherpen en instrumenten aan te reiken om de verankering van deze informatieveiligheid binnen hun respectievelijke organisaties te verbeteren. Zo is een bijdrage mogelijk aan ‘organisatieleren’ op het gebied van informatieveiligheid, dat blijvend bijdraagt aan betere informatieveiligheid binnen de overheid.

Vereniging van Gemeentesecretarissen (VGS)VGS

De VGS is de beroepsvereniging voor gemeentesecretarissen. De VGS ondersteunt haar leden bij hun dagelijks werk en behartigt de belangen van gemeentesecretarissen. Op 30 augustus 2013, heeft de IBD, samen met de Taskforce BID een samenwerkingsconvenant Informatieveiligheid afgesloten met de VGS. Het gezamenlijk doel van de VGS, de Taskforce BID en de IBD is om de gerichtheid van gemeentesecretarissen op het onderwerp informatie-veiligheid en -beveiliging te verscherpen en instrumenten aan te reiken om de verankering van informatieveiligheid in hun respectievelijke organisaties verder te borgen. Dat gebeurt door het opzetten van diverse gerichte initiatieven en door het ontwikkelen van producten op informatieveiligheidsvlak t.b.v. gemeentesecretarissen, zoals de Toolkit Informatieveiligheid.

Nederlandse Vereniging voor Burgerzaken (NVVB)NVVB

De NVVB vertegenwoordigt de belangen van, en adviseert leden en publieke organisaties op het gebied van identiteitsmanagement, persoonsinformatiemanagement, verkiezingen en innovatie. Op 2 oktober 2013, heeft de IBD, samen met de Taskforce Bestuur en Informatie-veiligheid Dienstverlening (Taskforce BID) een samenwerkingsconvenant Informatieveiligheid afgesloten met de NVVB. Het gezamenlijk doel van de NVVB, de Taskforce BID en de IBD is om gerichtheid van de NVVB-leden op het onderwerp informatieveiligheid te verscherpen en instrumenten aan te reiken om de verankering van deze informatieveiligheid in hun respectievelijke organisaties te verbeteren. Zo is een bijdrage mogelijk aan ‘organisatieleren’ op het gebied van informatieveiligheid. Een vorm van leren die blijvend bijdraagt aan adequate informatieveiligheid binnen de overheid.

Vereniging van Coördinatoren I&A van Gemeenten (VIAG)VIAG

De VIAG is de beroepsorganisatie van personen werkzaam bij de lokale overheid bij de verschillende deelgebieden op het gebied van ICT, zoals automatisering, informatievoorziening en organisatie en advies. De VIAG is opgezet met als doel om functionarissen die binnen gemeenten werkzaam zijn in het ICT-vakgebied erkenning en een communicatiekanaal te geven. De VIAG heeft in 2014 als jaarthema ‘Informatiebeveiliging’. Een goede reden voor de IBD om met de VIAG een nog intensievere samenwerking aan te gaan en het onderwerp informatiebeveiliging gezamenlijk kracht bij te zetten.

Centrum Informatiebeveiliging en Privacybescherming (CIP)CIP

CIP is het expertisecentrum voor informatiebeveiliging en privacybescherming van, voor en door overheidsorganisaties. Kennis die bij de overheidsorganisaties aanwezig is op het vlak van informatiebeveiliging en privacybescherming, wordt binnen de samenwerking in het CIP gebundeld en toegankelijk gemaakt. Op deze manier bundelen de aangesloten overheidsorganisaties de krachten, kunnen van elkaars oplossingen en werkwijzen leren, samen afspraken maken over normen en zullen op deze wijze de dienstverlening naar burgers en naar elkaar veiliger en betrouwbaarder maken. Door binnen de overheid meer samen te gaan doen, draagt het CIP ook bij aan het optimaal gebruik van overheidsmiddelen. CIP richt zich primair op de uitvoerende overheid. Om deze reden heeft de IBD gekozen voor een samenwerking met het CIP t.b.v. kennisvermeerdering, -verspreiding en –ontwikkeling bij gemeenten als het gaat om informatiebeveiliging. Door samen gericht kennis over te dragen op het vlak van informatiebeveiliging ontstaat de gewenste versnelling.

Centraal Meldpunt Identiteitsfraude en -fouten (CMI)2015-LogoRvIG

Het CMI geeft preventief advies aan burgers en ondersteunt slachtoffers bij het oplossen van de gevolgen van identiteitsfraude en –fouten. Het CMI valt onder de Rijksdienst voor Identiteitsgegevens. Deze rijksdienst beheert de stelsels van de identiteitsgegevens en is onderdeel van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK). De IBD en het CMI maken gebruik van elkaars kennis bij het opstellen van kennisproducten zoals factsheets en handreikingen.