Governance & Adviesraad IBD

De IBD is in 2013 opgericht door alle Nederlandse gemeenten en is ondergebracht bij VNG Realisatie. De IBD werkt voor alle Nederlandse gemeenten, hun ICT samenwerkingsverbanden, intergemeentelijke sociale diensten en gemeentelijke belastingsamenwerkingen.

De IBD opereert onafhankelijk conform internationale CERT-regelgeving. De IBD maakt gebruik van een eigen ICT-infrastructuur en de incidentafhandeling vindt plaats in een afgesloten ruimte.

De Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) is opdrachtgever van de IBD. De Commissie Informatiesamenleving adviseert het bestuur van de VNG op het thema informatiebeveiliging, hieronder valt ook de dienstverlening van de IBD.

Adviesraad

De adviesraad adviseert VNG over de huidige en toekomstige dienstverlening van de IBD. De adviesraad IBD heeft een adviserende rol op basis van signalen van de werkvloer. Ook zijn adviesraadleden ambassadeur voor de IBD en het onderwerp informatiebeveiliging. De relatie met de Commissie D&I is belangrijk en die lijn wordt gevormd door Franc Weerwind als voorzitter van de adviesraad.

De adviesraad komt vier maal per jaar bij elkaar en bespreekt de activiteiten uit het jaarplan van de IBD. In november 2019 is de naam Adviesraad IBD aangevuld met de ondertitel ‘Het gemeentelijk adviesorgaan digitale weerbaarheid’.

Gemeenten kunnen op de IBD community agendapunten aandragen voor de agenda van de adviesraad.  Een samenvatting van het verslag wordt op deze pagina beschikbaar gesteld.

De samenstelling van de adviesraad is als volgt:

Verslagen van de adviesraad: