Governance & Adviesraad IBD

De IBD is in 2013 opgericht door alle Nederlandse gemeenten en is ondergebracht bij VNG Realisatie. De IBD werkt voor alle Nederlandse gemeenten, hun ICT samenwerkingsverbanden, intergemeentelijke sociale diensten en gemeentelijke belastingsamenwerkingen.

De IBD opereert onafhankelijk conform internationale CERT-regelgeving. De IBD maakt gebruik van een eigen ICT-infrastructuur en de incidentafhandeling vindt plaats in een afgesloten ruimte.

De Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) is opdrachtgever van de IBD. De Commissie Informatiesamenleving adviseert het bestuur van de VNG op het thema informatiebeveiliging, hieronder valt ook de dienstverlening van de IBD.

Adviesraad

De adviesraad adviseert VNG over de huidige en toekomstige dienstverlening van de IBD. De adviesraad IBD heeft een adviserende rol op basis van signalen van de werkvloer. Ook zijn adviesraadleden ambassadeur voor de IBD en het onderwerp informatiebeveiliging. In november 2019 is de naam Adviesraad IBD aangevuld met de ondertitel ‘Het gemeentelijk adviesorgaan digitale weerbaarheid’.

De adviesraad komt drie maal per jaar bij elkaar en bespreekt de activiteiten uit het jaarplan van de IBD. De vergaderdata staan vermeld in de agenda.

Via de IBD community kunnen gemeenten de concept agenda inzien en agendapunten aandragen ten behoeve van het overleg.  Onderstaand kunt u de samenvatting van de verslagen downloaden.

De samenstelling van de adviesraad is als volgt:

Verslagen van de Adviesraad: