Is er sprake van de verhouding verwerkingsverantwoordelijke en verwerker tussen gemeenten en het ACM wat betref de gasaansluitplicht?

College van B&W heeft besloten een bepaald gebied aan te wijzen voor de gasaansluitplicht (art. 10 lid 7 sub a Gaswet jo. art. 1 en 2 Regeling gebiedsaanwijzing gasaansluitplicht). Art. 10 lid 9 Gaswet bepaalt dat het ACM een register bijhoudt van de gebieden waarover een besluit is genomen als bedoeld in lid 7 sub a of b, en die krachtens art. 12b lid 1 sub f zijn uitgezonderd. Postcode en huisnummer dienen voor het register te worden verstrekt aan het ACM. Daarvoor is een verwerkersovereenkomst nodig tussen VNG en ACM als sprake is van de verhouding verwerker en verwerkingsverantwoordelijke. Is dat wel het geval?

Die verplichting om het register bij te houden vloeit voort uit de wet en het ACM is daardoor zelf verwerkingsverantwoordelijke. De gemeente is ook verwerkingsverantwoordelijke, omdat hun taken in dit kader voortvloeien uit de Gaswet. Er is dan ook sprake van gezamenlijke verwerkingsverantwoordelijkheid waarvoor geen verwerkersovereenkomst voor vereist is. De gemeente en het ACM dienen volgens art. 26 AVG wel afspraken te maken over o.a. de rolverdeling om een zorgvuldige omgang met de persoonsgegevens te borgen.