Is er sprake van de verhouding verwerkingsverantwoordelijke en verwerker tussen gemeenten en de ACM wat betref de gasaansluitplicht?

Update 2-3-2020

College van B&W heeft besloten een bepaald gebied aan te wijzen voor de gasaansluitplicht (art. 10 lid 7 sub a Gaswet jo. art. 1 en 2 Regeling gebiedsaanwijzing gasaansluitplicht). Art. 10 lid 9 Gaswet bepaalt dat de ACM een register bijhoudt van de gebieden waarover een besluit is genomen als bedoeld in lid 7 sub a of b, en die krachtens art. 12b lid 1 sub f zijn uitgezonderd. Postcode en huisnummer dienen voor het register te worden verstrekt aan de ACM. Dit zijn persoonsgegevens. Daarom is het noodzakelijk gemeenten en ACM afspraken maken over de levering als van deze gegevens. De vraag is moet dat een verwerkersovereenkomst zijn, of een dataleveringsovereenkomst?

 

De verplichting om het register bij te houden vloeit voort uit de wet en de ACM is daardoor zelf verwerkingsverantwoordelijke. De gemeente is ook verwerkingsverantwoordelijke, omdat hun taken in dit kader voortvloeien uit de Gaswet. Er is dan ook sprake van twee gezamenlijke verwerkingsverantwoordelijken. Daarom is er geen verwerkersovereenkomst vereist. De gemeente en de ACM dienen volgens art. 26 AVG wel afspraken te maken over o.a. de rolverdeling om een zorgvuldige omgang met de persoonsgegevens te borgen.