Is de AVG ook van toepassing op de verwerkingen die voortvloeien uit de wet BRP?

Ja, de AVG is een Europese Verordening. De Verordening heeft rechtstreekse werking in de EU en geldt zonder dat omzetting in nationale wetgeving vereist is.

De AVG geeft beperkt ruimte aan de Nederlandse wetgever om bepaalde regels en onderwerpen verder uit te werken. In Nederland staat deze uitwerking in de Uitvoeringswet Algemene Verordening Gegevensbescherming. Deze wet beschrijft in artikel 2 dat ‘deze wet’ niet van toepassing is op de verwerking van persoonsgegevens die is geregeld bij of krachtens de wet BRP. Met ‘deze wet’ wordt in dit geval de Uitvoeringswet bedoeld en niet de AVG. De memorie van toelichting van de UAVG beschrijft dat de UAVG niet van toepassing is op de wet BRP, omdat in de wet BRP zelfstandig uitvoering zal worden gegeven aan de verordening, gelet op de bijzondere context waarin de verwerking van persoonsgegevens plaatsvindt. De Aanpassingswet AVG en het Aanpassingsbesluit voorzien in deze zelfstandige implementatie van de AVG in de Kieswet, de Wet raadgevend referendum en de Wet basisregistratie personen.