Worden de verplichte maatregelen met de BIO minder dan in de BIG nu risicomanagement een grotere rol gaat spelen? (ENSIA)

Het aantal verplichte maatregelen is in absolute zin minder, echter dit zegt niet alles over het totaal aantal te treffen maatregelen. Dit is afhankelijk van de resultaten van het door de gemeente uitgevoerde risicomanagement. Met de BIO voert de gemeente voorafgaand aan de implementatie een risico-analyse uit en niet achteraf zoals met de BIG het geval was. Bij de BIG werd gewerkt met het ‘pas toe of leg uit principe’. Vanuit de BIO wordt op voorhand bepaald welke controls van toepassing zijn (controls kunnen niet van toepassing worden verklaard als ze niet van toepassing zijn binnen het onderzochte proces/systeem).